Skip to main content

Nikola Tesla Chicago World Fair 1893 Hairpin Circuit

Nikola Tesla Chicago World Fair 1893 Hairpin Circuit

A picture taken at the Chicago World Fair of 1893, showing a Hairpin on the right